Kütüphane
Kısaltma İngilizce Türkçe
A.A Always Afloat Daima yüzer halde
A.d. Ante diem / Before date Gününden önce / Vadesi gelmiş
A.F. Advance Freight Petin Avans navlun
A.H. After Hatch Kıc ambar ağzı
A.P. Additional Premium Ek prim
a/c Account Hesap, hesaba
A/C Account current Cari hesap
A/d After date Vadesinden sonra
a/s (ekonomi) At sight İstatistik pozisyonu / Madde
A/S (deniztasima.) Alongside Bordada
A/S (ticaret) Account Sale Satış hesabı
A/S (bankacilik) Account Sales / After sight Satış hesabı / Görüldükten sonra
A/V Ad valorem Kıymet üzerinden
Acc Accepted, Acceptance Kabul edilmistir, Kabul
ad/advt Advocate Avukat
Afft. Affidavit Yeminli yazılı ifade
aflt. Afloat Yüzer halde
AI First class 1. sınıf
Alt. Alternate Yedek / Vekil
amt. Amount Miktar
an. Anno Yılda
Anch. Anchorage Demir yeri
arbtn./arbtror Arbitration / Arbitrator Tahkim (arbitraj)
art. Article İstatistik pozisyonu / Madde
assd. Assessed Tahakkuk etmiş
Assigt. Assignment Devir, temlik
Assn. Association Dernek, birlik
Att. Gen. Attorney General Başsavcı
att.At.,/ Atty. Attorney Vekil / Dava vekili
awb Airwaybill (Hava) konsimento
Kısaltma İngilizce Türkçe
B.B. Bill Book Borç senedi defteri
B.B.B. Before Breaking Bulk Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
b.d. (bankacilik) Bills discounted / Bank draft İskonto edilmiş senet / Banka kesidesi
B.D. Bar Draught Sığlıkta gerekli minimum su çekimi
B.D.I. Both Dates Inclusive Her iki tarih dahil
B.E. Both ends, at both load / Discharge ports l. küpeşteler, 2. yükleme / Boşaltma limanlari
B.O.T. Board of Trade Ticaret Heyeti
b.p. By procuration (power of attorney) Vekaleten imzaya yetkili
B.U. Buyer’s option Alıcı opsiyonu
B/C Bills for collection Tahsile verilen senetler
B/Ch. Bristol Channel Bristol Kanalı
b/d Broughtdown Nakil yekün
B/E Bill of Exchange Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/G Bonded goods Gümrüğü ödenmemiş transit mal
B/H Bil 1 of Health / Bulkhead Sağlık sertifikası / Dökme yük için gerekli düşey bölme
B/N Banknote Banknot
B/P (bankacilik) Bills payable Borç senedi
B/P (ticaret) Bill payable Ödenecek senetler
B/R Bills receivable Alacak senedi
B/S (deniz taşıma) Gemi mülkiyetini devreden vesika Bill of Sale
B/T Berth terms Yükleme ve boşaltma kuralları
B/S (b.s) Bill of Sale / Balance Sheet Satış faturası / Bilanço (bankacılık)
bal. Balance Denge
Bd. Bond Tahvil
Bds. Boards Tahta, mukavva
bkpt. Bankrupt Müflis
bre. Barrel Varil
Bs/c Bills of collection Tahsil senetleri
Kısaltma İngilizce Türkçe
c Currency / Cents / Case Para / Sent / Durum
C and D Collection and Delivery Senet tahsili ve teslim
C. B. Cash Credit Para olarak verilen kredi
C. div. Cumulative dividend Birikmiş temettü
C.a.D. Cash against documents Vesaik mukabili ödeme
C.b.d. Cash before delivery Teslimden önce ödeme
c.d. Cash discount / Certificate of deposit Kasa iskontosu / Teminat makbuzu
C.F. Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun
C.G. Coast Guard Sahil Koruma
C.G.A. Cargo’s proportion of general average Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H. Custom House Gümrük Dairesi
C.i.a. Cash in advance Peşin para
C.I.F. Cost, Insurance, Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
C.I.F.c.and I. Cost, Insurance, Freight, Commission and Interest Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz
C.L. Carload Lot Alıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D. Cash on Delivery Teslimat anında ödeme
C.O.P. Custom of the Port Liman teamülü, usulü
C.o.S. Cash on shipment Sevkiyat anında peşin
C.P.D. Charterers Pay Dues Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
c.r. Current rate Cari kur
c.r.m. Cash by return mail / Cash on receipt of merchandise Dönüş postası geldiğinde ödenecek / Emtia alındığında ödenecek
c.r.s. Cash by return steamer Geminin dönüsünde
c.w.o. Cash with order Sipariş verildiğinde ödeme
C/A Capital account Sermaye hesabı
c/f Carried forward Nakli yekün
C/H Clearing House Takas Dairesi
c/m Certificate of manufacture İmalat belgesi
C/n Certificate of Origin Menşe Şehadetnamesi
C/N (ticaret) Credit Note Alacak dekontu
C/N (bankacılık) Credit Note Kredi dekontu
c/o Care of / Cash order Aracılığı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
C/P Charter Party Gemi kira kontratı
Carr.pd. (cge.pd.) Carriage paid Taşıma ücreti ödenmiş
cash b/I Cash against bill of lading Konsimento karşılığı peşin ödeme
Cash. Cashier Kasiyer, veznedar
cd. Sl Conditional sale Şartlı Satış
ch.ppd. Charges prepaid Önceden ödenen masraflar
chq. Cheque Çek
cl.b/l Clean bill of lading Temiz, eklentisiz konsimento
cld. Cleared İlişkisiz
Coll. Collect / collection Senet tahsili / tahsil etme
Conf. Confirm / confirmed Teyit / teyitli
Cons.cert. Consular certificate Konsolosluk sertifikası
ctf. Certified / Certificate Tasdikli / Sertifika
Ctge. Cartage Nakliye Ücreti
curr. Current / Currency Cari / Para
Kısaltma İngilizce Türkçe
D / D Demand Draft Görüldüğünde ödenecek poliçe
D / N Debit Note Borç Dekontu
D.1/2 D. Despatch half Demurrage Surastarya yarısı kadar dispeç
D.a. (bankacılık) Documents against acceptance Vesaik mukabili kabul
D.a.d. Documents against discretion of collecting bank Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
D.A. (ticaret) Deposit account Mevduat hesabı
D.A.F. Delivery at Frontier Hudutta teslim
d.b.k. Drawback Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.
d.d.o. Despatch Discharging only Yalnız boşaltmada dispeç
D.F. Dead Freight ÖIü navlun, Pişmanlık navlunu Yalnız boşaltmada dispeç
D.L.O. Despatch Loading Only Yalnız yüklernede dispeç
D.P.B. Deposit pass-book Mevduat cüzdanı
d.s. Days after sight İbrazından sonraki günler
D.W. Dead Weight Geminin toplam ton ağırlığı
D.W.C.C.C. Dead Weight Cargo Carry Capacity Gemiyi ortalama çektigi su hattına kadar batırabilecek yük ve bu yükü taşıma kapasitesi
d/a Days after acceptance Kabülden sonraki günler
D/A (ticaret) Documents against Acceptance Kabul karşılığı vesaik
D/D Demand draft İbrazında ödenecek poliçe
D/N Debit note Borç dekontu
D/O Delivery Order Teslimat emri
D/P Documents against Payment Ödeme karşılığı vesaik
D/r Deposit receipt Teminat makbuzu
D/y Delivery Teslimat
deb. Debit Borç zimmet
Decl. Declaration / Declared Beyanname / deklare edilmiş
Deft. Defendant Müdafi, savunucu
Depr. Depreciation Amortisman
dft. Draft Poliçe / kambiyo senedi
dft/a. Draft attached Poliçe eklenişi
dft/c Clean draft Belgesiz poliçe
Dis. Discount Iskonto İndirim
Distr. Distribute / Distributor Dağıtma / Distribütör
Div. Dividend / Division Temettü / Taksim
do Ditto Aynı, aynen
Dr. Drawer Keside eden
ds dft Sight draft / Date draft İbrazından ödenecek poliçe / vadeli poliçe
Kısaltma İngilizce Türkçe
e.and o.e Errors and omissions excepted Hata ve noksanlar hariç
e.e. Errors excepted Hatalar hariç
E.P.D. Excess Profit Duty Olaganüstü Kazanç Vergisi
E.T.A. Expected Time of Arrival Geminin tahmini varış tarihi
E.T.D. Expected Time of Departure Geminin tahmini ayrılış tarihi
ea Each Her; beher
encl. Enclosure Ekleri
end. Endorsed / Endorsement Ciro edilmiş / Ciro
ex. Exchange Kambiyo / Döviz kuru / Borsa
Ex. int. Ex interest Faiz hariç
Ex.d.(ex.div.) Ex dividend (um) Kar hissesi olmadan, temettüsüz
exl. Exclusive, excluding Hariç, müstesna
EXQ Ex Quay Rıhtımda teslim
Ex Works Ex Works İş yerinde teslim
Ex factory Ex factory Fabrikada teslim
Ex warehouse Ex warehouse Depoda teslim
Kısaltma İngilizce Türkçe
F.A.C. Fast As Can Mümkün olan süratle
F.a.q. Fair average quality Uygun ticari kalite
F.A.S. Free Alongside Ship Geminin yanında teslim
F.and.D. Freight and Demurrage Navlun ve sürastarya
f.b. Freight bill Navluri senedi faturası
F.d. Free discharge Boşalt masrafları gemiye ait olmaksızın
F.g. Fully good Tamamen iyi kalite
f.i.a. Full interest admitted Kabul edilmiş tam faiz
f.i.b. Free into bunkers Ambara teslim
F.I.O. Free In and Out Taşıyıcının yükleme ve boşaltma giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S. Free In and Out, Stowed Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
F.I.O.S.T. Free In and Out, Stowed and Trimmed Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
f.o.c. Free of charge Ücretsiz
f.o.l. Free of interest Faizsiz
F.O. Firm Offer Kat’ı teklif, Bağlayıcı teklif
F.O.B. Free On Board Gemi bordasında teslim
F.O.R. Free On Rail İstasyon rayında teslim
F.O.T. Free On Truck Vagonda teslim
f. p. Fully paid Tümüyle ödenmiş
F.P. Floating (open) policy Serbest (açık) poliçe
F.T. (deniz taşıma) Freight ton 224O (veya 2OOO) libre ağırlığında hacim birimi navlun ton - 1.O16 kg.
F.T. (deniz taşıma) Free of Turn Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varisindari sonra astorya günleri sayılır.
F.T. (deniz taşıma) Full Terms Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T.W. Free Trade Wharf Serbest Ticaret Limanı
f.x. Foreign exchange Döviz
fr.fwrd. Freight forward Navlun vadeli
frt. coll. Freight collect Navlun tatisil edilecek
frt.pp. Freight prepaid Navlun peşin ödenmiş
FRT. Freight Navlun
Kısaltma İngilizce Türkçe
g r. Gross Brüt
G.M.B. Good merchantable brand İyi kalite
G.R.T. Gross Register Tonnage Sicile kayıtlı gros ton
gr. wt. Gross weight Brüt ağırlık
Gtee. Guarantee Garanti, teminat
Gtee.(gtd). Guarantee / Guaranteed Garanti / Garanti edilmiş
Kısaltma İngilizce Türkçe
H.O. Head Office Merkez (büro)
H.P. Horse Power Beygir Gücü
H.W.M. High Water Mark Yüksek Su Çizgisi
hrs. Hours Saat
Kısaltma İngilizce Türkçe
I. B. Invoice Book Fatura Defteri
I.O.U. I Owe You Size Borcum, Borç Senedi
I/c In charge of Görevli, nezaretçi olarak
I/F Insufficient Funds Yetersiz Karsilik, Fon
I/F Insufficient funds Yetersiz karsilik
I/I Indorsement irregular Gayri muntazam ciro
Incl. Included, inclusive Dahil edilmis, dahil
Inst. Instant (present month) Cari ay
Irr. Irredeemable İtfa edilemez (gayri kabulürücu)
Kısaltma İngilizce Türkçe
j.a. Joint account Müsterek hesap
Kısaltma İngilizce Türkçe
L.a. Letter of advice İhbar mektubu
L.b. Long bill Uzun vadeli senet
L.B. Life Boat Can Filikası
L.C.D. Telegram Country Destination Telgraf gönderildiği ülke dilinde
L.C.O. Telegram Country Origin Telgraf - çekildigi (gönderen) ülke dilinde
L.h. Letter of hypothecation İpotek mektubu
L.H. Lower Hold Dip ambar
L.O.A. Length Overall Geminin tam boyu
L/C Letter of Credit Akreditif
L/D Letter of deposit Rehin senedi
Led. Ledger Defteri kebir
Liq. Liquidation, liquidated / liquid Tasfiye, tasfiye edilmiş / likid
Ltd. Sınırlı Limited
Kısaltma İngilizce Türkçe
m.d. Months date / months after Ayin tarihi / tarihten sonraki date aylar
M.I.P. Marine Insurance Policy Deniz sigortası poliçesi
M.O. Money Order Havale emri
M.O.L.O.O. More or Less In Owner’s Option Çogu / azi armatör opsiyonunda
m.p. Months after payment Ödemeden sonraki aylar
m.s. Months after sight, months sight İbrazindan bir ay sonra
M/R Mate’s Receipt Ordino Yükleme ordinosu
Marg. Margin Marj
mat. Maturity Vade
Mem. Memorandum Muhtira
mtg.(mort). Mortgage Rehinli
mth. Month Ay
Kısaltma İngilizce Türkçe
N.A.A. Not Always Afloat Daima yüzer halde değil
n.d. Not dated Tarih konmamış
N.O.R. Notice of Readiness Hazırlık Mektubu
n.o.s. Not otherwise stated, not otherwise specified Aksi ifade edilmemiş ise
n.p. Net proceeds Net hasılat, gelirler
N.R.T. Net. Register Tonnage Net tescil tonu
n/a No account Hesabı yok
n/e. Not exceeding Geçmeyecek
n/f. No Funds Karşılıksız
natl. National Ulusal
neg. Negotiable Ciro ve devredilebilir
Net Terms Free of Charterer’s commission Kiralayan komisyonu hariç yükleme / boşaltma masrafları gemiye ait değil.
Kısaltma İngilizce Türkçe
o.d. On demand / Overdraft Talep halinde / Kredi Limitini aşma
o.p. Open policy Açık poliçe
O.R. Owner’s Risk Armatör riskinde
o.s. Outstanding Kapanmamış (hesap)
O.S.D. Open Shelter Decker Açık barınak güverteleri
O.S.P. One Safe Port Emin bir liman
O/a. On acceptance / On account Kabul halinde / namına, hesabına
o/c. Overcharge Fazla masraf yükleme
O/o. Order of Emrine on cons. On consignment Konsiye olarak
o.p.o One price only Tek fiyat
opt. Option, optional Opsiyon, opsiyona bağlı
Kısaltma İngilizce Türkçe
P.A. Power of Attorney / Private account Vekaletname / Özel hesap
p.and l. Profit and loss Kar ve zarar
P.B. Pass Book Tasarruf Cüzdarii
P.O.C. Port of Call Uğranılacak liman
P.O.R. Port of Refuge Sığınılacak liman
P/N (p.n.) Promissory note Emre yazılı senet
pchs. Purchase Satın alma
per.pro. Per procuration Vekaleten imzaya yetkili
prem. Premium Prim
Kısaltma İngilizce Türkçe
Q.O.O. Quantity in Owner’s Option Miktar armatör opsiyonunda
Kısaltma İngilizce Türkçe
R.d. (deniz taşıma.) Running days Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
r/a. (R.A.) Refer to acceptor Muhataba müracaat
R/C Re-credited Tekrar kredi verilmiş
r/d (bankacılık) Refer to drawer Kesideciye müracaat
r/e Refer to endorser Cirantaya müracaat
rem. Remit, remittance Para transferi, havalesi
rept.( recpt.) Receipt Makbuz
Rev. Revision Tashih, revizyon
Rev. A /C . Revenue account Gelir hesabı
Kısaltma İngilizce Türkçe
s, p. Supra under protest Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
S.B. Sales Book Satış Defteri
S.C. Salvage charges Kurtarma masrafları
S.F. Stowage Factor İstif faktörü
S.H.E.X. Sundays and Holidays Excepted Pazar ve tatiller hariç
S.H.I.N.C. Sundays and Holidays Included Pazar ve tatiller dahil
S.O.L. Shipowner’s Liability Armatör yükümlülükleri
S.P.A. Sundry Persons’ account Muhtelif sahış hesabı
S.W. Shipper’s Weights Yükleyici (sevkiyat) ağırlıklan
s/a . Subject to approval Onaya bağlı
s/d b/ L Sight draft with bill of lading attached Konsimento eklenmiş ibrazında poliçe
S/N Shipping Note Sevkiyat bildirisi
Supt. Superintendent Sef, yetkili memur
Sy. Drs. Sundry debtors Muhtelif borçlular
Sy.Crs. Sundry Creditors Muhtelif alacaklılar
Kısaltma İngilizce Türkçe
T.B. Trial Balance Mizan
T.D. Tweendeck Gladora
t.m.o. Telegraphic money order Telgrafla para havalesi
T.O. Turnover Ciro
t.r. Trust receipt Zilyetlik makbuzu
t.t. Telegraphic transfer Telgrafla para havalesi
T/C Time Charter Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi
tar. Tariff Gümrük tarifesi
Kısaltma İngilizce Türkçe
ult. Ultimo, Last month Geçen ay
Kısaltma İngilizce Türkçe
V.o.p. Value as in original policy Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
V/A Voucher attached Vesika, senet etkili
Kısaltma İngilizce Türkçe
W.A. With Average Avarya dahil
W.B. Water Ballast Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not Yanaşmış olsun veya olmasın
W.S.(RED) Rates, Extras and Demurrage per World Scale Fiat, ekstra ve sürastarya uluslararasi ölçülere göre
W.V.N.S. With Vessels Natural Segregations Yükün geminin doğal şekline göre ayrılıp, yerleştirilmesi
W.W.D. Weather Working Days Hava şartları uygun çalışma günü
w/m Without margin Marjsiz
w/w Warehouse warrant Antrepo makbuzu
whf. Wharf Rıhtım
wholes. Wholesale Toptan satış
Kısaltma İngilizce Türkçe
x.in. Ex interest Faizsiz
GLOBAL PARTNERLER
Dünya genelinde 200'ü aşkın ülkedeki 'GLOBAL PARTNERLERİMİZ' ile En Hızlı Servis'i sunuyoruz..
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 324 231 72 12
Fiyatlandırma ve her türlü soru, istek, görüşleriniz için hizmetinizdeyiz.